МВР

Дирекция "УССД"

 

Заповед относно: Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична държавна собственост, с предназначение - монтиране на телекомуникационни съоръжения

01 авг 2019


Заповед - 8121з-815/17.07.2019 г.

 01 август 2019 | 10:18