МВР

Дирекция "УССД"

 

Заповед относно: Определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, открит със заповед № 8121з-1544/10.12.2018 г. на Министъра на вътрешните работи“

07 мар 2019

Заповед относно: Определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, открит със заповед № 8121з-1544/10.12.2018 г. на Министъра на вътрешните работи“

Заповед

 07 март 2019 | 13:30