МВР

Дирекция "УССД"

 

Заповед относно: Определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, заповед № 8121з-1051/25.09.2019 г. на Министъра на вътрешните работи

27 сеп 2019


Заповед относно: Определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, с предназначение - монтиране на телекомуникационни съоръжения, заповед № 8121з-1051/25.09.2019 г. на Министъра на вътрешните работи

    
Заповед

 27 септември 2019 | 11:14