МВР

Дирекция "УССД"

 

20-05-2019-008-ОП-8 „Изработка и доставка на холограмни стикери за служебните карти на служителите на МВР“

20 май 2019


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 17.05.2019 г.
 
 Документация
 Идеен проект - Приложение № 1
 Техническа спецификация

Списък на представените документи - Образец № 1
Декларация по чл. 106 - Образец № 2
  Декларация по чл. 157 - Образец № 3
  Декларация по чл. 157 ал. 2 т. 1 и 4 - Образец 4
  Декларация за липса на свързаност - Образец № 5
  Техническо предложение - Образец № 6
  Ценово предложение - Образец № 7
  Проект на договор - Образец № 8
  Декларация - Образец № 9
  Декларация от подизпълнител - Образец № 10
  Декларация - Образец № 11
 Декларация по чл. 69 - Образец № 12
 Банкова гаранция - Образец № 13

    Протокол
    Решение за предварителен подбор

    Покана

    Схема за класификация на етапите

 17 юли 2019 | 16:26