МВР

Дирекция "УССД"

 

30-05-2019-009-ОП-9 „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от ДУССД“

30 май 2019


 „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп на структури на МВР, обслужвани от ДУССД“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”;
Обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”;
Обособена позиция № 3 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структури на МВР, обслужвани от ДУССД на територията на „Електроразпределение Юг” ЕАД”;
Обособена позиция № 4 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за структура на МВР, обслужвана от ДУССД на територията на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД”;


 
Решение за откриване на процедурата
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 27.05.2019 г.

Документация
 Техническа спецификация за обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
 Техническа спецификация за обособ. поз. № 2 - Приложение № 2
 Техническа спецификация за обособ. поз. № 3 - Приложение № 3
 Техническа спецификация за обособ. поз. № 4 - Приложение № 4
  ЕЕДОП
                ЕЕДОП

  Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Протокол № 1 на комисията
  Протокол № 2 на комисията
  Протокол № 3 на комисията
  Доклад на комисията
  Решение за класиране и определяне на изпълнител

 24 юли 2019 | 17:05