МВР

Дирекция "УССД"

 

22-02-2019-005-ОП-5 „Доставка на гориво за отопление - газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) - със съдържание на сяра до 0,1%”

22 фев 2019


   Решение за откриване на процедура
Техническа спецификация - Приложение №1
  Списък на населени места - Приложение №2 - 22.02.2019

   Служебна бележка - 25.02.2019

   Служебна бележка

   Обявление за възложена поръчка
   Борсов договор

   Служебна бележка

   Служебна бележка

   Служебна бележка

   Служебна бележка

 01 юли 2019 | 16:02