МВР

Дирекция "УССД"

 

30-03-2020-015-ОП-15 „Доставка на 1 брой автобус“

30 мар 2020


АОП Линк - 02851-2020-0015

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 08.05.2020 г.     

Телефон за контакт: + 35929822671

Решение за откриване процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 27.03.2020 г.

 Документация
  Техническа спецификация - Приложение №1 
   ЕЕДОП

Решение за прекратяване

Обявление за възложена поръчка

 26 май 2020 | 11:14