МВР

Дирекция "УССД"

 

18-08-2018-022-МП-22 „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019“

18 авг 2018


Решение за откриване на процедура - 20.08.2018
Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността - 20.08.2018

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 15.08.2018 г.

Документация - 18.08.2018

Приложения към документацията:

Заявление - приложение № 1 - 18.08.2018
Списък на информацията и документите, съдържащи се в заявлението - приложение № 2 - 18.08.2018
Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП - приложение № 3 - 18.08.2018
Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП - приложение № 4 - 18.08.2018
Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 4 и 6 от ЗОП - приложение № 5 - 18.08.2018
Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 9-11 от ЗОП и чл. 106, ал. 1, т. 6 от ППЗОП - приложение № 6 - 18.08.2018
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - приложение № 7 - 18.08.2018
  Схема за класификация на етапите - приложение № 8 - 18.08.2018
  Извлечение от протокол № 9 от заседание на Министерския съвет от 7 март    2018  г. - приложение № 9 - 18.08.2018
  Идейни проекти на БЛД, поколение 2019 г. - приложение № 9 - 18.08.2018
  Указания на МФ рег.№ ДНФ № 3/23.12.2016 г. - приложение № 10 - 18.08.2018
Защита на лични данни - приложение № 11 - 18.08.2018

   Разяснения - 28.09.2018

   Съобщение - 10.10.2018

   Протокол № 1 - 20.11.2018
 
   Протокол с резултати от предварителния подбор
   Решение от предварителния подбор

   Информация при производство по обжалване

   Съобщение
   
   Покана
   Задание за проектиране
   Подробна техническа спецификация - Приложение № 1
   Проект на договор - Приложение № 2
  Образец Заявка за оглед - Приложение № 3
  Списък на документите - Приложение № 4
  Декларация по чл. 157, ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП - Приложение № 5.1
  Декларация по чл. 157, ал.2, т.1 и 2 от ЗОП - Приложение № 5.2
  Декларация по чл. 157, ал.2, т.4 и 6 от ЗОП - Приложение № 5.3
  Декларация по чл. 3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС- Приложение № 5.4
  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Приложение № 6
  Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение № 7
  Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП - Приложение № 8
  Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 и 2 от ЗОП - Приложение № 9
  Техническо предложение - Приложение № 10
  Ценово предложение - Приложение № 11
   Съобщение

    Разяснения

 10 септември 2019 | 17:05