МВР

Дирекция "УССД"

 

17-06-2019-086-ПП „Основен ремонт на покривите на блокове №6 и №7 от Централна сграда на МВР-гр. София”

17 юни 2019


  Обява
 Декларация по чл. 54 - Приложение № 1
 Техническа спецификация - Приложение № 2
   Инвестиционен проект - Конструкции - Приложение № 3
   Инвестиционен проект - Електро ПБЗ ПБ - Приложение № 3
   Инвестиционен проект част - Архитектура Приложение № 3
   Количествени сметки - Приложение № 4
Методика за определяне на комплексната оценка - Приложение № 5
  Техническо предложение - Приложение № 6
  Декларация - Приложение № 7
Ценово предложение - Приложение № 8
   Количествено-стойностни сметки - Приложение № 9
  Проект на договор - Приложение № 10

  Съобщение: 
  Срокът за подаване на оферти се удължава до 17.30 ч. на 12.07.2019 г.
  Дата и час на отваряне на офертите: 10.00 ч. на 15.07.2019 г.

  
Протокол

 Договор
 Ценово предложение - Приложение № 1
 Одобрен инвестиционен проект - част Архитектурна - Приложение № 2
 Одобрен инвестиционен проект - част Конструктивна - Приложение № 2
 Одобрен инвестиционен проект - част Електро - Приложение № 2
Линеен график с приложена диаграма на работната ръка - Приложение № 3
Техническо предложение - Приложение № 4

 19 август 2019 | 13:18