МВР

Дирекция "УССД"

 

13-05-2019-083-ПП „Осигуряване на телевизионен сигнал за обекти в гр. София“

13 май 2019

„Осигуряване на телевизионен сигнал за обекти в гр. София“  по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Осигуряване на интерактивна IP базирана цифрова телевизия“
Обособена позиция № 2 „Осигуряване на аналогова кабелна телевизия“

  Обява
  Декларация по чл. 54 - Приложение № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 2 
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 3 
  Ценово предложение по обособ. поз. № 1 - Приложение № 4
  Ценово предложение по обособ. поз. № 2 - Приложение № 5
Техническо предложение по обособ. поз. № 1 - Приложение № 6 
Техническо предложение по обособ. поз. № 2 - Приложение № 7 
  Проект на договор по обособ. поз. № 1 - Приложение № 8
  Проект на договор по обособ. поз. № 2 - Приложение № 9

  Съобщение за провеждане на публичен жребий

  Протокол

  Договор

 27 юни 2019 | 11:43