МВР

Дирекция "УССД"

 

07-05-2019-082-ПП „Доставка на компютърни конфигурации”

07 май 2019


    Обява
   Декларация по чл. 54 - Приложение № 1
 Техническа спецификация - Приложение № 2
    Ценово предложение - Приложение № 3
  Техническо предложение - Приложение № 4
    Договор - Приложение № 5

    Протокол

    Договор  
   
      Техническо предложение - Приложение № 1 - Не се публикува на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връза с с чл. 102, ал. 1 от ЗОП

   
Списък на лицата - Приложение № 2
    Ценово предложение - Приложение № 3

 10 юли 2019 | 14:38