МВР

Дирекция "УССД"

 

13-02-2019-004-ОП-4 „Изработка и доставка на комплект „Удостоверителен талон за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство““

13 фев 2019


 Решение за откриване на процедура
 Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 11.02.2019 г.

  Документация

Приложения към документация:

Техническа спецификация - 14.02.2019 

   Техническа спецификация - Приложение № 1 - 14.02.2019
   Техническа спецификация - Приложение № 2
 Опис - Образец 1, 1.1
 Деклариця по чл. 106 - Образец № 2
   Декларация по чл. 157 ал. 1 - Образец № 3
   Декларация по чл. 157 ал. 2 т. 1 и 4 - Образец № 4
   Декларация за липса на свързаност - Образец № 5
   Техническо предложение - Образец № 6
   Декларация - проект на договор - Образец № 7
   Декларация - Образец  № 8 - 14.02.2019
   Ценово предложение - Образец № 9
   Проект на договор - Образец № 10 - 14.02.2019
   Декларация - Образец № 11 - 14.02.2019
   Декларация - Образец № 12 - 14.02.2019
   Декларация - Образец № 13
  Декларация по чл. 59 - Образец № 14 - 14.02.2019
  Декларация по чл. 69 - Образец № 15 - 14.02.2019
  Банкова гаранция - Образец № 16

     Протокол
     Решение
   
     Покана
     Схема за класификация на етапите

 18 март 2019 | 10:03