МВР

Дирекция "УССД"

 

21-05-2020-021-ОП-21 „Следгаранционно обслужване на леки автомобили от марките: Пежо, Ситроен, Форд и Рено“

21 май 2020


Линк АОП - 02851-2020-0021

Срокът за получаване на оферти за участие е 24.06.2020 г.
Телефон за контакт: +35929822581


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 19.05.2020 г.

 Документация
 Техническа спецификация - Приложение № 1
 Методика за определяне на комплексната оценка - Приложение № 2
Проект на договор - Приложение № 3
Образци към документацията №№ 1-5
Таблици 4.1 - 4.4 - Приложение № 1 към Ценово предложение - образци
  ЕЕДОП

 22 май 2020 | 10:56