МВР

Дирекция "УССД"

 

10-01-2020-001-ОП-1 „Следгаранционна поддръжка на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (СAFIS и EURODAC)“

10 яну 2020


Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 14.02.2020 г.      
Телефон за контакт: + 35929822547


Линк АОП - 02851-2020-0001


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 07.01.2020 г.

Документация
Техническа спецификация - Приложение № 1
   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП

 10 януари 2020 | 10:56