МВР

Дирекция "УССД"

 

25-11-2019-043-ОП-43 „Доставка на тестови елементи на полицейски униформи – шапки специални зимни и летни"

25 ное 2019

Решение за одобряване на обявление за изменение

Линк АОП - 02851-2019-0043

„Доставка на тестови елементи на полицейски униформи – шапки специални зимни и летни", по позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на шапки специални зимни“
Обособена позиция № 2 „Доставка на шапки специални летни“

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 08.01.2020 г.
Телефон за контакт: +35929827940


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 22.11.2019 г.


Документация
Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2
 ЕЕДОП

 Разяснения

 Срокът  за получаване на оферти или заявления за участие е до 17:30 ч. на 
 29.01.2020 г.

 Решение за одобряване на обявление за изменение

Съобщение

Решение за прекратяване

Обявление за възложена поръчка

 20 февруари 2020 | 10:30