МВР

Дирекция "УССД"

 

05-03-2020-011-ОП-11 „Ремонт на изложбена зала в сградата на музей на МВР, гр. София, ул. „Лавеле“ № 30“

05 мар 2020

 

Линк АОП - 02851-2020-0011

Срокът за получаване на оферти за участие е 08.04.2020 г.
Телефон за контакт: +35929822517


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 02.03.2020 г.

 Документация 
 Техническа спецификация - Приложение № 1
 Количествена сметка - Приложение № 1.1
 Количествено - стойностна сметка - Образец № 4.1
   ЕЕДОП

 Протокол № 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол № 2
Протокол № 3
Доклад
Решение за определяне на изпълнител

 10 юли 2020 | 16:47