МВР

Дирекция "УССД"

 

05-03-2020-010-ОП-10 „Ремонт на скатен покрив на музей на МВР, гр. София, ул. „Лавеле“, № 30”

05 мар 2020


Линк АОП - 02851-2020-0010

Срокът за получаване на оферти за участие е 08.04.2020 г.
Телефон за контакт: +35929823052

  
  Решение за откриване на процедура
  Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 02.03.2020 г.

Документация
   Техническа спецификация - Приложение № 1
   Количествена сметка на строително-монтажните работи –Приложение № 1.1
 Количествено - стойностна сметка - Приложение № 4.1
   ЕЕДОП

   Протокол № 1

  Съобщение за отваряне на цени

  Протокол № 2 
  Протокол № 3
  Доклад  
  Решение за прекратяване

  Обявление за възложена поръчка

 23 юли 2020 | 14:13