МВР

Дирекция "УССД"

 

13-04-2020-018-ОП-18 „Основен ремонт на покрив, отоплителна и водопроводна инсталация, газификация и довършителен ремонт на съществуващите помещения на БО „Къпина“ - к. к. Боровец“

13 апр 2020


АОП Линк - 02851-2020-0018

Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект:
„Основен ремонт на покрив, отоплителна и водопроводна инсталация, газификация и довършителен ремонт на съществуващите помещения на БО „Къпина“ - к. к. Боровец“


Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 27.05.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929823653


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 10.04.2020 г.

Документация
Образци на документация
  Техническа спецификация – Приложение № 1
   Приложения към Техническата спецификация
Методика за определяне на комплексната оценка на офертата – Приложение № 2
   ЕЕДОП

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол № 2
Протокол № 3
Протокол № 4
Доклад
Решение за определяне на изпълнител
 

 10 юли 2020 | 16:54