МВР

Дирекция "УССД"

 

15-06-2020-031-ОП-31 „Доставка на противоударно оборудване”

15 юни 2020

АОП Линк - 02851-2020-0031

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 17.07.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929822671


Доставка на противоударно оборудване” по 2 (две) обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка на прозрачен противоударен щит“;
Обособена позиция № 2 „Доставка на противоударна каска с визьор“

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 12.06.2020 г.

Документация
  Техническа спецификация по обособ. поз. № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2
    ЕЕДОП

   Разяснение по обособ. поз. № 2

  Решение за прекратяване по обособена позиция № 2

  Разяснения по обособена позиция № 1

  Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 2

 Съобщение за отваряне на ценово предложение по обособ. поз. № 1

 Протокол № 1 по обособ. поз. № 1
 Протокол № 2 по обособ. поз. № 1
 Протокол № 3 по обособ. поз. № 1
 Доклад по обособ. поз. № 1
 Решение за определяне на изпълнител по обособ. позиция № 1

Прикачени документи Обявление възложена поръчка по обособ. поз. № 1   (pdf - 597,00KB) - 09 окт 2020 10:43
Договор по обособ. поз. № 1   (pdf - 5,27MB) - 09 окт 2020 10:43
Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 1   (pdf - 1,45MB) - 18 фев 2021 15:48

 18 февруари 2021 | 15:48