МВР

Дирекция "УССД"

 

13-02-2020-007-ОП-7 „Преустройство на клуб-ресторант (ведомствен стол на МВР) в административни помещения за нуждите на Дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91, гр. София“

13 фев 2020


Линк АОП - 02851-2020-0006

Срокът за получаване на оферти за участие е 16.03.2020 г.
Телефон за контакт: +35929822142


Решение за откриване
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 10.02.2020 г.

Документация
Количествено-стойностни сметки – Образец № 4.1
Техническа спецификация - Приложение № 1
Количествена сметка
Инвестиционни проекти
ЕЕДОП

Разяснение

Решение за одобряване на обявление за изменение
Принципна схема на подемна платформа
Еднолинейни схеми на ел. табла

Разяснение

Разяснения

 24 март 2020 | 15:47