МВР

Дирекция "УССД"

 

13-12-2019-050-ОП-50 „Преустройство на части от сградите на бл. А и бл. Б от производствена сграда И-71 за нуждите на ДИА-МВР“

13 дек 2019


АОП ЛИНК - 02851-2019-0050

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 17.01.2020 г.      
Телефон за контакт: + 35929824466 ( г-н Монов )


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 10.12.2019 г.

Документация
 Техническа спецификация - Приложение № 1
  Количествена сметка
  Количествено-стойностна сметка
  Инвест. работен проект
  ЕЕДОП

  Протокол № 1

 24 януари 2020 | 16:46