МВР

Дирекция "УССД"

 

30-09-2019-035-ОП-35 „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект“

30 сеп 2019


„Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Преустройство на клуб-ресторант (ведомствен стол на МВР) в административни помещения за нуждите на Дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, ул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91, гр. София“

Линк АОП - 02851-2019-0035

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 01.11.2019 г.
Телефон за контакт: + 35929822649 ( г-н Терзиев )


 Решение за откриване на процедура
 Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 26.09.2019 г. - Линк ОВЕС

Документация
  Техническа спецификация - Приложение № 1
   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП

 30 септември 2019 | 15:06