МВР

Дирекция "УССД"

 

10-10-2019-038-ОП-38 „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект:

10 окт 2019

  Линк АОП 02851-2019-0037


„Преустройство на част от сградата на ИСТ-МВР за нуждите на НИК-МВР и основен ремонт на лабораторията по „Специална физико-химия на СОБТ“

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 12.11.2019 г.      
Телефон за контакт: + 35929824466 ( г-н Монов )


 Решение за откриване на процедура
 Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 07.10.2019 г.

Документация
  Техническа спецификация - Приложение № 1
    ЕЕДОП

   Решение за прекратяване

   Обявление за възложена поръчка

 02 януари 2020 | 11:03