МВР

Дирекция "УССД"

 

14-10-2019-039-ОП-39 „Доставка на ветеринарномедицински продукти за служебните животни в системата на МВР” с пет обособени позиции:

14 окт 2019


Линк АОП - 02851-2019-0039

Обособена позиция № 1 „Витаминноминерални добавки“

Обособена позиция № 2 „Имунологични ветеринарномедицински продукти (ваксини)“

Обособена позиция № 3 „Ветеринарномедицински продукти за профилактика на паразитните заболявания“

Обособена позиция № 4 „Скрининг, профилактика и лечение на паразитното заболяване Дирофилариоза“

Обособена позиция № 5 „Ветеринарномедицински продукти за изпълнение на мерките за дезинфекция, дезинсекция и дератизация“Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 13.11.2019 г.      
Телефон за контакт: + 35929823036 ( г-н Златков )


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 09.10.2019 г.

Документация
Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1А
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 -Приложение № 1Б
Техническа спецификация по обособ. поз. № 3 - Приложение № 1В
Техническа спецификация по обособ. поз. № 4 - Приложение № 1Г
Техническа спецификация по обособ. поз. № 5 - Приложение № 1Д
 Проект на договор по обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 - Приложение № 2
   ЕЕДОП

 Протокол № 1

 Съобщение за отваряне на ценови предложения

 Протокол № 2
 Протокол № 3
 Протокол № 4
 Доклад
 Решение за прекратяване по обособ. поз. № 1
 Решение за класиране по обособ. поз. №№ 2,3,4,5

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 1

Обявление за възложена поръчка
Договор по обособ. поз. № 2
Договор по обособ. поз. № 3
Договор по обособ. поз. № 4 
Договор по обособ. поз. № 5

Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 3
Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 4
Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 5
 


 23 март 2020 | 17:26