МВР

Дирекция "УССД"

 

13-04-2020-019-ОП-19 „Доставка на реактиви, консумативи и химикали“

13 апр 2020


АОП Линк - 02851-2020-0019

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 27.05.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929822517


Доставка на реактиви, консумативи и химикали по 16 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Химикали;
Обособена позиция2: Автоматично изолиране на ДНК - консумативи за екстрактор Maxwell® FSC System;
Обособена позиция 3: Реактиви за изолиране на ДНК;
Обособена позиция 4: Фаст Китове за фрагментен анализ;
Обособена позиция 5: Реактиви и консумативи за секвенатори 3130xl и 3500xl за фрагментен анализ;
Обособена позиция 6: Консумативи за автоматизирано изолиране на ДНК;
Обособена позиция 7: Консумативи за робот за изолиране на ДНК STAR Q Swab AS;
Обособена позиция 8: Серуми за определяне на кръвни групи;
Обособена позиция 9: Реактив за определяне на кръвни групи;
Обособена позиция 10: Китове за изолиране на ДНК;
Обособена позиция 11: Консумативи за концентриране на ДНК;
Обособена позиция 12: Консумативи за автоматизирано пипетиране  TECAN серия Freedom EVO;
Обособена позиция 13: Общ лабораторен консуматив;
Обособена позиция 14: Общ консуматив за ДНК анализ;
Обособена позиция 15: Консумативи за поддръжка на ламинарен бокс BioBase;
Обособена позиция 16: Плочки за тънкослойна хроматография

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 10.04.2020 г.

Документация
Проект на договор
   Техническа спецификация - Приложение №№ 1-14
   ЕЕДОП

Разяснение

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на цени
 

 09 юли 2020 | 16:30