МВР

Дирекция "УССД"

 

29-08-2019-031-ОП-31 „Доставка на противоударно оборудване” по 2 (две) обособени позиции

29 авг 2019


    Линк АОП - 02851-2019-0031

Обособена позиция № 1 „Доставка на прозрачен противоударен щит
О
бособена позиция №2 „Доставка на противоударна каска с визьор”Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 26.08.2019 г.


Документация
 Техническа спецификация по обособ. поз. № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2

   ЕЕДОП

                 ЕЕДОП

    Разяснение

    Разяснения

    Протокол № 1
    Протокол № 2
    Доклад
    Решение за прекратяване

    Обявление за възложена поръчка

 25 ноември 2019 | 10:58