МВР

Дирекция "УССД"

 

08-10-2019-037-ОП-37 „Доставка на осигурителни парашутни прибори“ по 2 обособени позиции, както следва

08 окт 2019

„Доставка на осигурителни парашутни прибори“ по 2 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на електронен осигурителен парашутен прибор – AAD /автоматично отварящо се устройство/;

Обособена позиция № 2: „Доставка на полуавтоматичен механичен осигурителен парашутен прибор“

АОП Линк - 02851-2019-0038

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 31.10.2019 г.
Телефон за контакт: +35929822671

   Решение за откриване на процедура
   Обявление за поръчка

Дата на публикуване в РОП - 08.10.2019 г.

Документация
  Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
  Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2
   ЕЕДОП

 Протокол № 1

 Съобщение за отваряне на ценови предложения

 05 декември 2019 | 16:59