МВР

Дирекция "УССД"

 

15-06-2020-029-ОП-29 „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на климатици“

15 юни 2020


АОП Линк - 02851-2020-0029

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 16.07.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929822581


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 11.06.2020 г.

Документация
Образци към документацията
   Техническа спецификация - Приложение № 1
   ЕЕДОП

Решение за одобряване на обявление за изменение

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол № 2
Протокол № 3
Доклад
Решение за определяне на изпълнител

Обявление за възложена поръчка
Договор
Приложения към договора

Прикачени документи Допълнително споразумение   (pdf - 207,00KB) - 22 окт 2020 11:35
Обявление за приключване на договор   (pdf - 786,00KB) - 23 окт 2020 10:10

 23 октомври 2020 | 10:10