МВР

Дирекция "УССД"

 

12-06-2020-027-ОП-27 „Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството”

12 юни 2020


АОП Линк - 02851-2020-0027

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 16.07.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929822671

Процедура: Открита процедура

„Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството” по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – "Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на ДУССД-МВР”;
Обособена позиция № 2 – "Доставка на материали, консумативи и резервни части за строителството за нуждите на отдел „Почивно дело

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 09.06.2020 г.

Документация
Техническа спецификация по обособ. поз. № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2
   ЕЕДОП

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3
Доклад
Решение за определяне на изпълнител по обособ. поз. № 1 и обособ. поз. № 2

Прикачени документи Обявление за възложена поръчка   (pdf - 753,00KB) - 14 дек 2020 10:42
Договор по обособ. поз. № 1   (zip - 54,94MB) - 14 дек 2020 10:43
Договор по обособ. поз. № 2 с място на изпълнение Долна Баня   (zip - 35,11MB) - 14 дек 2020 10:59
Договор по обособ. поз. № 2 с място на изпълнение Несебър   (zip - 35,09MB) - 14 дек 2020 11:14

 14 декември 2020 | 11:15