МВР

Дирекция "УССД"

 

12-03-2020-012-ОП-12 „Доставка на компютърна техника“

12 мар 2020 АОП Линк - 02851-2020-0012

Срокът за получаване на оферти за участие е 16.04.2020 г.
Телефон за контакт: +35929822581


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 09.03.2020 г.

Документация
Образци на документи
Техническа спецификация - Приложение № 1
 ЕЕДОП

Решение за прекратяване


 27 март 2020 | 13:51