МВР

Дирекция "УССД"

 

10-02-2020-005-ОП-5 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел „Обществено хранене“ – ДУССД - МВР“

10 фев 2020


 Линк АОП - 02851-2020-0005

Срокът за получаване на оферти за участие е 16.03.2020 г.
Телефон за контакт: +35929824466

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 07.02.2020 г.

Документация
ЕЕДОП

Протокол № 1

 25 март 2020 | 16:09