МВР

Дирекция "УССД"

 

01-10-2019-036-ОП-36 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел „Обществено хранене“ – ДУССД - МВР”

01 окт 2019


Линк АОП - 02851-2019-0036

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 01.11.2019 г.
Телефон за контакт: + 35929824466 ( г-н Монов )Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 27.09.2019 г.

Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 02.10.2019 г.  - ЛИНК

 
Документация
 Техническа спецификация-Приложение № 1
  Списък-Приложение № 2
 Методика - Приложение № 3
    ESPD

  Протокол № 1
  Протокол № 2
  Доклад
  Решение за прекратяване

  Обявление за възложена поръчка

 02 януари 2020 | 11:09