МВР

Дирекция "УССД"

 

28-05-2020-022-ОП-22 „Доставка на химизирана хартия за потребностите на Полиграфическа база - МВР“

28 май 2020


АОП Линк - 02851-2020-0022

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 01.07.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929824466


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 26.05.2020 г.

Документация
   Техническа спецификация - Приложение № 1
    ЕЕДОП

  Протокол № 1

 07 юли 2020 | 14:26