МВР

Дирекция "УССД"

 

17-12-2019-051-СПОР-23/13.11.2019 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за органите на изпълнителната власт и техните администрации”

17 дек 2019


Срок за представяне на офертите в отговор на поканата: до 23:59 ч. на 03.01.2020 г.

Дата и час на отваряне на офертите: 06.01.2020 г. - 10:00 ч.Покана
Проект на договор - Приложение № 1
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Приложение № 2
Списък на населeните места - Приложение № 3

Протокол
Доклад
Решение за избор на изпълнител

Решение за прекратяване

 07 юли 2020 | 17:14