МВР

Дирекция "УССД"

 

05-03-2019-006-ОП-6 „Доставка на електропреносни прибори“ по обособени позиции

05 мар 2019


 „Доставка на електропреносни прибори“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 ,,Доставка на еднозаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация ‘‘  1.1. Доставка на 300 комплекта еднозаряден електропреносен прибор; 1.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация; Обособена позиция № 2 ,,Доставка на двузаряден електропреносен прибор и USB кабел за сваляне на информация ‘‘ 2.1. Доставка на 300 комплекта двузаряден електропреносен прибор;  2.2. Доставка на 30 броя специализиран USB кабел за сваляне на информация. 

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 28.02.2019 г.

Документация
 Техническа спецификация по обособ. поз. № 1
 Техническа спецификация по обособ. поз. № 2
    ЕЕДОП
                  ЕЕДОП
                   

 05 март 2019 | 11:50