МВР

Дирекция "УССД"

 

07-08-2019-089-ПП „Ремонт на покриви на сгради, предоставени за управление на МВР, на територията на гр. София“ по следните обособени позиции:

07 авг 2019


„Ремонт на покриви на сгради, предоставени за управление на МВР, на територията на гр. София“

- Обособена позиция № 1 - Ремонт на покриви на административна сграда И-71 и трафопост, бул. „Александър Малинов“ № 1, гр. София
- Обособена позиция № 2 - Ремонт на покрив в административна сграда, бул. „Мария Луиза“ №114Б, гр. София


    Обява

   Декларация по чл. 54 - Приложение № 1
   Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 2
   Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2А
    Количествено-стойностни сметки - Приложение № 3,№ 3А, № 4
   Техническо предложение по обособ. поз. № 1 - Приложение № 5
   Техническо предложение по обособ. поз. № 2 - Приложение № 6
   Декларация - Приложение № 7
 Ценово предложение по обособ. поз. № 1 - Приложение № 8
 Ценово предложение по обособ. поз. № 2 - Приложение № 9
   Проект на договор - Приложение № 10

    Протокол

 05 септември 2019 | 09:54