МВР

Дирекция "УССД"

 

17-09-2019-090-ПП „Ремонт на покриви на сгради, предоставени за управление на МВР, на територията на гр. София“ по следните обособени позиции:

17 сеп 2019

 
Срокът за получаване на офертите е:
Дата: 04.10.2019 г.     Час: 17.30 ч.

 Дата и час на отваряне на офертите:
 Дата: 07.10.2019 г.    Час: 10.00 ч.


         Телефон за контакт: + 359 29820914

„Ремонт на покриви на сгради, предоставени за управление на МВР, на територията на гр. София“ 

- Обособена позиция № 1 - Ремонт на покриви на административна сграда И-71 и трафопост, бул. „Александър Малинов“ № 1, гр. София
- Обособена позиция № 2 - Ремонт на покрив в административна сграда, бул. „Мария Луиза“ №114Б, гр. София


   Обява
  Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗОП - Приложение № 1
  Техническа спецификация по обособ.поз. № 1 - Приложение № 2
  Техническа спецификация по обособ.поз. № 2 - Приложение № 2А
   Количествено стойностни сметки - Приложение № 3, №3а, № 4
  Техническо предложение по обособ.поз. № 1 - Приложение № 5
  Техническо предложение по обособ.поз. № 2 - Приложение № 6
  Декларация - Приложение № 7
Ценово предложение по обособ.поз. № 1 - Приложение № 8
Ценово предложение по обособ.поз. № 2 - Приложение № 9
  Проект на договор - Приложение № 10

Съобщение:
Срокът за подаване на оферти се удължава до 17.30 ч. на 11.10.2019 г.
Отварянето на офертите -  в 10.00 ч. на 15.10.2019 г.

 
Протокол

Договор по обособ. поз. № 2

Договор по обособ. поз. № 1


 22 ноември 2019 | 14:35