МВР

Дирекция "УССД"

 

24-07-2017-043-ПП „Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сграда "И-71" - МВР”

06 юли 2017

Обява - 24.07.2017
Представяне на участник - 24.07.2017
Техническа спецификация - 24.07.2017
Ценова оферта - 24.07.2017
Техническо предложение - 24.07.2017
Декларация - 24.07.2017
Декларация за липса на обстоятелствата - 24.07.2017
Проект на договор - 24.07.2017


Разяснение - 28.07.2017

Разяснение - 02.08.2017

Протокол - 11.09.2017

Договор - 18.10.2017


Съобщение: Договорът е изпълнен без начислявана неустойка и се счита за приключил.
                                                                                                              

 03 януари 2018 | 17:23