МВР

Дирекция "УССД"

 

04-10-2017-047-ПП „Доставка на дистанционно управляема летателна система - (ДУЛС)"

04 окт 2017


  Обява - 04.10.2017
  Представяне на участник - прил. №1 - 04.10.2017
Техническа спецификация - прил. №2 - 04.10.2017
  Техническо предложение - прил. №3 - 04.10.2017
  Ценова оферта - прил. №4 - 04.10.2017
  Декларация по чл. 54 по ЗОП - прил. №5 - 04.10.2017
  Проект на договор - прил. №6 - 04.10.2017

  Разяснение - 12.10.2017

Съобщение:


Срокът за получаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 24.10.2017 г.
Отварянето на офертите ще бъде от 10:00 часа на 26.10.2017 г. в сградата на
ДУССД, гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124.

  Протокол - 20.11.2017

  Договор - 24.11.2017

 24 ноември 2017 | 15:59