МВР

Дирекция "УССД"

 

19-10-2018-075-ПП „Доставка на мултифункционални устройства (МФУ) А3 и документни скенери”

19 окт 2018


  Обява - 19.10.2018
  Представяне на участник - Приложение № 1 - 19.10.2018
Техническа спецификация -Приложение № 2 - 19.10.2018
Техническа спецификация - Приложение № 3 - 19.10.2018
  Ценово предложение - Приложение № 4 - 19.10.2018
  Ценово предложение - Приложение № 5 - 19.10.2018
  Техническо предложение - Приложение № 6 - 19.10.2018
  Техническо предложение - Приложение № 7 - 19.10.2018
  Проект на договор - Приложение № 8 - 19.10.2018
  Проект на договор - Приложение № 9 - 19.10.2018
  Проект на договор - Приложение № 10 - 19.10.2018
  Декларация по чл. 54 - Приложение № 11 - 19.10.2018

  Разяснения - 24.10.2018

  Разяснения - 26.10.2018

  Разяснения - 29.10.2018

  Протокол - 21.11.2018

 Договор за обществена поръчка по обособ. поз. № 1 - 10.12.2018
 Договор за обществена поръчка по обособ. поз. № 1 - 10.12.2018
 Договор за обществена поръчка по обособ. поз. № 2 - 10.12.2018

  

 10 декември 2018 | 12:01