МВР

Дирекция "УССД"

 

05-11-2018-076-ПП : „Доставка на белезници за еднократна и многократна употреба”

05 ное 2018

Обява - 05.11.2018
Представяне на участник - приложение №1 - 05.11.2018
Техническа спецификация за обособ.позиция №1 - приложение №2 - 05.11.2018
Техническа спецификация за обособ.позиция №2 - приложение №3 - 05.11.2018
Ценово предложение по позиция №1 - приложение №4 - 05.11.2018
Ценово предложение по позиция №2- приложение №5 - 05.11.2018
Техническо предложение по обособ.позиция № 1 - приложение №6 - 05.11.2018
Техническо предложение по обособ.позиция № 2 - приложение №7 - 05.11.2018
Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54 - приложение №8 - 05.11.2018
Приложение ЗЛД - приложение №9 - 05.11.2018
Проект на договор по обособ. позиция №1 - приложение №10 - 05.11.2018
Проект на договор по обособ. позиция №2 - приложение №11 - 05.11.2018

Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на оферти - 26.11.2018

Договор - 05.12.2018

 05 декември 2018 | 15:12