МВР

Дирекция "УССД"

 

04-09-2017-046-ПП „Абонаментна поддръжка на пожароизвестителна инсталация /ПИИ/”

04 сеп 2017

Обява - 04.09.2017
Представяне на участника - прил.№1 - 04.09.2017
Списък за процедурата - прил.№2 - 04.09.2017
Технически изисквания - прил.№3 - 04.09.2017
Техническо предложение - прил.№4 - 04.09.2017
Ценово предложение - прил.№5 - 04.09.2017
Декларация за липса на обстоятелствата - прил.№6 - 04.09.2017
Проект на договор - прил. № 7 - 04.09.2017

Протокол  - 27.09.2017

Договор - 18.10.2017

 18 октомври 2017 | 14:31