МВР

Дирекция "УССД"

 

25-07-2019-039-МП-15 „Закупуване на канцеларски материали” с две обособени позиции

25 юли 2019

Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и консумативи“
Обособена позиция № 2: „Доставка на папки и класьори“

Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 22.07.2019 г.

 Документация
  Техническа спецификация - Приложение № 1
Проект на договор по обособена позиция № 1 - Приложение 2
Проект на договор по обособена позиция № 2 - Приложение 3
   ЕЕДОП
                 ЕЕДОП

 Съобщение за отваряне на ценови предложения

 Протокол № 1
 Протокол № 2
 Протокол № 3
 Доклад
 Решение за определяне на изпълнител

Обявление за възложена поръчка
Договор по обособ. поз. № 1
Договор по обособ. поз. № 2

Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 1   АОП ЛИНК
Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 2   АОП ЛИНК

 18 декември 2019 | 15:44