МВР

Дирекция "УССД"

 

25-07-2019-038-МП-14 „Закупуване на 3 бр. многофункционални устройства, консумативи за тях и технически устройства”

25 юли 2019


 Решение за откриване на процедура
 Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 22.07.2019 г.

Документация
 Техническа спецификация - Приложение № 1
 Проект на договор - Приложение № 2
  ЕЕДОП
               ЕЕДОП

 25 юли 2019 | 11:51