МВР

Дирекция "УССД"

 

29-05-2019-020-СПОР-23/27.12.2018 „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт”, по обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“

29 май 2019


  Покана
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7  от ЗОП- Приложение № 2
Проект на договор - Приложение № 3

   Протокол
   Доклад
   Решение за класиране

Обявление за възложена поръчка по обособ.поз. № 1
Договор по обособ. поз. № 1

 12 август 2019 | 11:04