МВР

Дирекция "УССД"

 

16-05-2019-017-СПОР-7/15.03.2018 „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“

16 май 2019


 Покана
 Техническа спецификация - Приложение № 1
Техническо предложение по обособ. поз. № 1 - Приложение № 2
Ценово предложение - Приложение № 3
  Декларация по чл. 54 - Приложение № 4
  Проект на договор - Приложение № 5
  Банкова гаранция - Приложение № 6

  Протокол по обособ. поз. № 1
  Доклад по обособ. поз. № 1
  Решение за класиране по обособ. поз. № 1

 12 юни 2019 | 16:03