МВР

Дирекция "УССД"

 

24-04-2019-015-СПОР-5/09.03.2018 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации”, по обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове“

24 апр 2019


  Покана
Приложения към покана

  Протокол № 1 по обособ. поз. № 2
  Протокол № 2 по обособ. поз. № 2
  Доклад по обособ. поз. № 2
  Решение за избор на изпълнител по обособ. поз. № 2

 Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 2
 Договор по обособ. поз. № 2
 

 01 юли 2019 | 14:14