МВР

Дирекция "УССД"

 

17-05-2019-018-СПОР-6/09.03.2018 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации”, по обособена позиция № 3 „Доставка на хартия за офиса, вкл. Безконечна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.“

17 май 2019


   Покана
Приложения към поканата

  Протокол
  Доклад
  Решение за избор на изпълнител

 06 юни 2019 | 15:43