МВР

Дирекция "УССД"

 

„„Изготвяне и тиражиране на презентационен видеофилм” по проект BG161P0001/1.4-01/2007/001-1 „Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на шестте най- големи града - Пловди...

01 окт 2014

„„Изготвяне и тиражиране на презентационен видеофилм” по проект BG161P0001/1.4-01/2007/001-1 „Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на шестте най- големи града - Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Ст. Загора” , по Оперативна програма „Регионално развитие””

 

1. Покана (pdf-125k)

2. Приложение № 1 - Техническа спецификация (doc-486k)

3. Приложение № 2 - Ценова оферта (doc-460k)

4. Приложение № 3 - Минимални изисквания към участниците. Допълнителна информация (doc-484k)

5. Приложение № 4 – Техническо предложение (doc-467k)

6. Приложение № 5 – Сведения за участника (doc-455k)

7. Приложение № 6 – Декларация от участника за срок на валидност на офертата и приемане на всички условия и изисквания за изпълнение на поръчката (doc-459k)

8. Приложение № 7 – Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП (doc-462k)

9. Приложение № 8 - Проект на договор (doc-533k)

10.Приложение № 9 - Декларация за приемане на условията на проекта на договор (doc-459k)

 29 юни 2017 | 10:52