МВР

Дирекция "УССД"

 

Функции на ДУССД

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

 • Създаване на условия за ефективно разходване на предоставените бюджетни средства за обезпечаване на материално-техническото осигуряване на структурите на МВР.
 • Прецизиране на потребностите на структурите на МВР от материално-технически ресурси и организация за тяхното осигуряване.
 • Подпомагане на ръководството на министерството и осъществяване на методическо ръководство и контрол на основните структури във връзка с управлението на държавните имоти.
 • Организиране и провеждане на обществени поръчки с бюджетни средства. Проучване на пазара. Осъществяване на контрол по спазването на сроковете, условията и изискванията за доставка и качество на изпълнение на договорите.
 • Осигуряване с транспортни, комуникационни, защитни и други технически средства и материали структурите на министерството и максимално обезпечаване служителите на МВР с вещево имущество и въвеждане в експлоатация на новите образци специални облекла с подобрена ергономичност.
 • Организиране проектирането, изграждането и използването на обекти, свързани с дейностите на МВР.
 • Оптимизиране щата на дирекцията с цел по-ефективно използване на човешките ресурси.
         

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 • Организиране дейността на дирекцията за материално-техническо осигуряване изпълнението на приоритетите на МВР 
 • Координиране работата на структурните звена на дирекцията с цел ефективно изпълнение на задачите по отделните направления на дейност.


Обществени поръчки,възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл.20, ал.3 от ЗОП