МВР

Дирекция "УССД"

 

Функции на ДУССД

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

 • Създаване на условия за ефективно разходване на предоставените бюджетни средства за обезпечаване на материално-техническото осигуряване на структурите на МВР.
 • Прецизиране на потребностите на структурите на МВР от материално-технически ресурси и организация за тяхното осигуряване.
 • Подпомагане на ръководството на министерството и осъществяване на методическо ръководство и контрол на основните структури във връзка с управлението на държавните имоти.
 • Организиране и провеждане на обществени поръчки с бюджетни средства. Проучване на пазара. Осъществяване на контрол по спазването на сроковете, условията и изискванията за доставка и качество на изпълнение на договорите.
 • Осигуряване с транспортни, комуникационни, защитни и други технически средства и материали структурите на министерството и максимално обезпечаване служителите на МВР с вещево имущество и въвеждане в експлоатация на новите образци специални облекла с подобрена ергономичност.
 • Организиране проектирането, изграждането и използването на обекти, свързани с дейностите на МВР.
 • Оптимизиране щата на дирекцията с цел по-ефективно използване на човешките ресурси.
         

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 • Организиране дейността на дирекцията за материално-техническо осигуряване изпълнението на приоритетите на МВР 
 • Координиране работата на структурните звена на дирекцията с цел ефективно изпълнение на задачите по отделните направления на дейност.


Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.
Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.